АХИЦ ДЭВШЛИЙН ТАЙЛАН БИЧИХ ЗӨВЛӨМЖ

Магадлан итгэмжлэгдсэн сургуулиуд жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-оос өмнө ахиц дэвшлийн тайланг зөвлөмж, шаардлагын дагуу БМИҮЗ-ийн ажлын албанд файлаар болон хэвлэн ирүүлнэ. /Ингэхдээ Боловсролын магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны журмын 7.1, 7.2 дахь заалтыг үндэслэнэ./

Ахиц дэвшлийн тайланг ирүүлэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна уу!

1. Мэргэжлийн зөвлөл, магадлан итгэмжлэх комиссын тогтоолд тусгасан зөвлөмж, шаардлагыг магадлан итгэмжлэгдсэнээс хойшхи хугацаанд хэрхэн хэрэгжүүлсэн тухай тайлан бичнэ. /Зөвлөмж, шаардлагын дарааллын дагуу/
2. Зөвлөмж, шаардлагын дагуу бичсэн тайланг үндэслэн нотлох баримтуудыг бэлтгэж доорх загварын дагуу ирүүлнэ үү.

Ахиц_дэвшлийн_тайлангийн загвар