Байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн өөрийн үнэлгээний тайлан бичих зөвлөмж