Баримт бичгийн найдвартай байдлыг үнэлэх, хуурамч. дипломыг илрүүлэх,үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл боловсролын баримт бичгийн найдвартай байдлыг үнэлэх, хуурамч. дипломыг илрүүлэх,үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.