БМИҮЗ ТАЙЛАН 2023

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлантай танилцана уу.