"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын дотоод баталгаажуулалтын зөвлөмж"

"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын чанарын дотоод баталгаажуулалтын зөвлөмж" 2 дахь хэвлэл хэвлэгдэн гарлаа.

Гарын авлагын цахим хувилбартай танилцана уу.