“ДЭЭД БОЛОН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД 2024 ОНД АЖИЛЛАХ ШИНЖЭЭЧИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ” ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Дээд болон мэргэжлийн  боловсролын сургалтын байгууллага, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд 2024 онд ажиллах шинжээчдэд магадлан итгэмжлэх байгууллагын хууль, эрх зүйн шинэчлэл болон шалгуур, шаардлага, үнэлгээний өөрчлөлтийг танилцуулж, хэлэлцүүлэг хийх зорилгоор 2023 оны 11 сарын 24 болон 12 сарын 01-ний өдрүүдэд “ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ” зохион байгуулна.

Сургалтыг бүртгэлийг дараах холбоосоор хийнэ: https://shorturl.at/hlnY2

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын шинжээчийг чадавхжуулах сургалтын хөтөлбөртэй ЭНД дарж танилцана уу.

Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын шинжээчийг чадавхжуулах сургалтын хөтөлбөртэй ЭНД дарж танилцана уу.