ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ БАТЛАГДЛАА

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл нь Боловсролын тухай хууль, БМИҮЗ-ийн дүрэм, журмууд болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, эрх зүйн хүрээнд Боловсролын сургалтын байгууллагад Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр болсонтой холбогдуулан “Зөвлөх үйлчилгээний журам” –ыг боловсруулан баталлаа.