Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд 2021.06.28

Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн ABET, ASIIN, ACBSP, ACQUIN байгууллагууд болон Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын 17 их, дээд сургуулийн бакалаврын 94 хөтөлбөр, магистрын 16 хөтөлбөр буюу нийт 110 хөтөлбөр олон улсад магадлан итгэмжлэгдээд байна.