Холбоо барих

Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрийн жагсаалт

Сургуулийн нэр  № Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн индекс Магадлан итгэмжлэл хийсэн олон улсын  байгууллагын нэр Магадлан итгэмжлэгдсэн огноо Магадлан итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа Индекс
1 Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль 1 Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан - Хүний их эмч  Бакалавр ASIIN 2016.09.30 2022.09.30 D091296
2 Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль 1 Багш, математикийн боловсрол Бакалавр ASIIN 2018.06.29 2023.09.30 D011401
3 2 Багш, Мэдээлэл зүй Бакалавр ASIIN 2018.06.29 2023.09.30 D011402
4 3 Багш, Химийн боловсрол Бакалавр ASIIN 2019.09.20 2024.09.30 D011402
5 4 Багш, Физикийн боловсрол Бакалавр ASIIN 2019.09.20 2024.09.30 D011402
6 5 Багш, Биологийн боловсрол Бакалавр ASIIN 2019.09.20 2024.09.30 D011402
7 6 Багш, Газарзүйн боловсрол Бакалавр ASIIN 2019.09.20 2024.09.30 D011402
8 7 Багш, Гадаад хэлний боловсрол (Герман хэл) Бакалавр ACQUIN-БМИҮЗ 2021.12.22 2028.12.30 D011409
9 8 Багш, Гадаад хэлний боловсрол (Англи хэл) Бакалавр ACQUIN-БМИҮЗ 2021.02.22 2028.12.30 D011409
10 Монгол Улсын Их Сургууль 1 Бизнесийн удирдлага Бакалавр ACBSP  2013.06 D041301
11 2 Маркетинг Бакалавр ACBSP  2013.06 D041401
12 3 Олон улсын худалдаа Бакалавр ACBSP  2013.06 D041601
13 4 Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр ACBSP  2013.06 D041101
14 5 Санхүү менежмент Бакалавр ACBSP  2013.06 D041201
15 6 Санхүү-Эдийн засаг Бакалавр ACBSP  2013.06 D041201
16 7 Даатгал Бакалавр ACBSP  2013.06 D041202
17 8 Санхүү менежмент /Мэдээлэл зүй/ Бакалавр ACBSP  2013.06 D041201
18 9 Банкны менежмент Бакалавр ACBSP  2013.06 D041203
19 10 Эдийн засаг - Статистик Бакалавр ACBSP  2013.06 D031103
20 11 Хүн ам зүй, статистик Бакалавр ACBSP  2013.06 D031102
21 12 Хими Бакалавр ASIIN 2018.09.28 2023.09.30 D053101
22 13 Мэдээллийн технологи Бакалавр ASIIN 2017.12.08 2023.09.30 D061204
23 14 Програм хангамж Бакалавр ASIIN 2017.12.08 2023.09.30 D061302
24 Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль 1 Эдийн засаг, математик загварчлал  Бакалавр ACBSP  2014.11 D031101
25 2 Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр ACBSP 2014.11 D041101
26 3 Бизнесийн удирдлага Бакалавр ACBSP 2014.11 D041301
27 4 Маркетингийн удирдлага Бакалавр ACBSP 2014.11 D041401
28 5 Эдийн засаг, статистик Бакалавр ACBSP 2014.11 D031103
29 6 Бизнесийн санхүү Бакалавр ACBSP 2014.11 D041201
30 7 Механик инженер Бакалавр ABET 2015.10.01 D071501
31 Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль 1 Бизнесийн удирдлага Бакалавр ACBSP 2013.11 D041301
32 2 Бизнесийн удирдлага /Маркетинг менежмент/  Бакалавр ACBSP 2013.11 D041301
33 3 Бизнесийн удирдлага /Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент/ Бакалавр ACBSP 2013.11 D041302
34 4 Бизнесийн удирдлага /Санхүү менежмент/ Бакалавр ACBSP 2013.11 D041301
35 5 Бизнесийн удирдлага /Олон улсын бизнесийн менежмент/ Бакалавр ACBSP 2013.11 D041301
36 6 Бизнесийн удирдлага /Хүний нөөцийн менежмент/  Бакалавр ACBSP  2013.11 D041301
37 7 Бизнесийн удирдлага /Мэдээллийн системийн менежмент/  Бакалавр ACBSP 2013.11 D041301
38 8 Бизнесийн удирдлага  Магистр ACBSP 2013.11 E04130101
39 9 Бизнесийн удирдлага  /Маркетинг менежмент/ Магистр ACBSP 2013.11 E04130101
40 10 Бизнесийн удирдлага /Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент/  Магистр ACBSP 2013.11 E04130101
41 11 Бизнесийн удирдлага /Үйлдвэрлэлийн менежмент/  Магистр ACBSP 2013.11 E04130101
42 12 Бизнесийн удирдлага /Санхүү менежмент/  Магистр ACBSP 2013.11 E04130101
43 13 Бизнесийн удирдлага /Олон улсын бизнесийн менежмент/ Магистр ACBSP 2013.11 E04130101
44 14 Бизнесийн удирдлага /Хүний нөөцийн менежмент/ Магистр ACBSP 2013.11 E04130101
45 15 Бизнесийн удирдлага /Мэдээллийн системийн менежмент/ Магистр ACBSP 2013.11 E04130101
46 16 Цахилгаан хангамж Бакалавр ASIIN 2019.10.01 2022.01.14 D071305
47 17 Геодези Бакалавр ASIIN 2017.03.31 2022.09.30 D053201
48 18 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Магистр ASIIN 2020.06.26 2022.01.16 D072304
49 19 Цахилгаан хангамж Магистр ASIIN 2019.10.01 2022.01.14 E07130501
50 20 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Бакалавр ASIIN 2020.06.26 2025.09.30 E07230402
51 21 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи Бакалавр ASIIN 2020.06.26 2022.01.16 E07230402
52 22 Цахилгаан холбоо Бакалавр ABET 2016.10.01 D061901
53 23 Утасгүй холбоо Бакалавр ABET 2016.10.01 D061902
54 Монгол-Германы Хамтарсан Ашигт Малтмал, Технологийн Их Сургууль 1 Уул уурхайн боловсруулалтын инженер Бакалавр ACQUIN 2019.04.20 2024.09.30 D072402
55 2 Хүрээлэн буй орчны инженер Бакалавр ACQUIN 2019.04.20 2024.09.30 D071204
56 3 Механик инженер Бакалавр ACQUIN 2019.04.20 2024.09.30 D071501
57 4 Эдийн засагч, инженер Бакалавр ACQUIN 2019.04.20 2024.09.30 D031101
58 Идэр Их Сургууль 1 Нягтлан бодох бүртгэл /өдөр, орой/ Бакалавр ACBSP  2014.11 D041101
59 2 Аялал жуулчлалын менежмент Бакалавр ACBSP  2014.11 D041304
60 3 Маркетингийн менежмент Бакалавр ACBSP  2014.11 D041401
61 4 Бизнесийн удирдлага Магистр ACBSP  2014.11 E04130101
62 Мандах Их Сургууль 1 Бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр ACBSP  2014.06 D041101
63 2 Бизнесийн удирдлага, банк Бакалавр ACBSP  2015.06 D041203
64 3 Бизнесийн удирдлага, татвар  Бакалавр ACBSP  2016.06 D041301
65 Отгонтэнгэр Их Сургууль 1 Нягтлан бодох бүртгэл (Өдрийн анги)  Бакалавр ACBSP  2017.06 D041101
66 2 Нягтлан бодох бүртгэл (Оройн анги) Бакалавр ACBSP  2017.06 D041101
67 3 Бизнесийн менежмент /Санхүү менежмент/ Бакалавр ACBSP  2017.06 D041302
68 4 Бизнесийн менежмент /Олон улсын худалдаа/ Бакалавр ACBSP  2017.06 D041302
69 Санхүү, Эдийн Засгийн Их Сургууль 1 Нягтлан бодох бүртгэл Магистр ACBSP  2012.06 E04110101
70 2 Санхүүгийн менежмент Магистр ACBSP  2012.06 E04120101
71 3 Бизнес менежмент Магистр ACBSP  2012.06 E04130201
72 4 Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр ACBSP  2012.06 D041101
73 5 Санхүүгийн менежмент Бакалавр ACBSP  2012.06 D041201
74 6 Банкны менежмент Бакалавр ACBSP  2012.06 D041201
75 7 Маркетинг менежмент Бакалавр ACBSP  2012.06 D041401
76 8 Бизнес менежмент Бакалавр ACBSP  2012.06 D041302
77 9 Эдийн засаг Бакалавр ACBSP  2012.06 D031101
78 10 Мэдээллийн системийн менежмент Бакалавр ACBSP  2012.06 D041302
79 Сан Их Сургууль 1 Банк, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засагч Бакалавр ACBSP  2014.06 D041201
80 2 Санхүү, эдийн засагч Бакалавр ACBSP  2014.06 D041201
81 3 Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр ACBSP  2014.06 D041101
82 4 Татвар, нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр ACBSP  2014.06 D041101
83 5 Хүний нөөцийн менежмент Бакалавр ACBSP  2014.06 D041301
84 6 Бизнес менежмент магистр Магистр ACBSP  2014.06 E04130201
85 Сэрүүлэг Их Сургууль 1 Бизнес менежмент Бакалавр ACBSP  2014.11 D041302
86 2 Банкны менежмент Бакалавр ACBSP  2014.11 D041203
87 3 Олон улсын худалдааны менежмент Бакалавр ACBSP  2014.11 D041601
88 4 Бизнес менежмент /Нягтлан бодох бүртгэл/  Бакалавр ACBSP  2014.11 D041101
89 Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль 1 Бизнесийн удирдлага  Бакалавр ACBSP  2017.06 D041301
90 2 Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр ACBSP  2017.06 D041101
91 3 Санхүү, банк Бакалавр ACBSP  2017.06 D041201
92 4 Олон улсын худалдаа Бакалавр ACBSP  2017.06 D041601
93 5 Маркетинг Бакалавр ACBSP  2017.06 D041401
94 6 Хүний нөөцийн менежмент ACBSP  2017.06 D041301
95 7 Аялал жуулчлалын менежмент ACBSP  2017.06 D041304
96 Этүгэн Их Сургууль 1 Нягтлан бодох бүртгэл Бакалавр ACBSP  2014.06 D041101
97 2 Татварын эдийн засаг, аудит  Бакалавр ACBSP  2014.06 D031101
98 3 Аялал жуулчлал, сувиллын менежмент Бакалавр ACBSP  2014.06 D041304
99 4 Хоолны үйлдвэрлэл, үйлчилгээний менежмент Бакалавр ACBSP  2014.06 D041305
100 5 Хүний нөөцийн менежмент Бакалавр ACBSP  2014.06 D041301
101 Олон Улсын Эдийн Засаг, Бизнесийн Их Сургууль 1 Эдийн засаг /ОУ-ын/ Бакалавр ACBSP  2017.06 D031101
102 2 Менежмент, олон улсын худалдаа Бакалавр ACBSP  2017.06 D041302
103 3 Аялал жуулчлалын эдийн засаг Бакалавр ACBSP  2017.06 D041304
104 4 Татварын эдийн засаг Бакалавр ACBSP  2017.06 D031101
105 Эдийн Засгийн Үндэсний Их Сургууль 1 Бизнесийн удирдлага /Эдийн засаг/  Бакалавр ACBSP  2017.06 D031101
106 2 Бизнесийн удирдлага /Нягтлан бодох бүртгэл/ Бакалавр ACBSP  2017.06 D041101
107 3 Бизнесийн удирдлага /Санхүү, банк/ Бакалавр ACBSP  2017.06 D041201
108 4 Бизнесийн удирдлага  Бакалавр ACBSP  2017.06 D041301
109 5 Бизнесийн удирдлага /Менежмент/ Бакалавр ACBSP  2017.06 D041302
110 6 Бизнесийн удирдлага /Худалдаа/ Бакалавр ACBSP  2017.06 D041601
111 7 Бизнесийн удирдлага /Олон улсын харилцаа/ Бакалавр ACBSP  2017.06 D022204
112 "Эм Ай Ю" Их Сургууль 1 Бизнесийн удирдлага Бакалавр ACBSP  2019.04 D041301