Олон улсын хамтарсан магадлан итгэмжлэл үргэлжилж байна.

БМИҮЗ-ACQUIN хамтарсан олон улсын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчийн багийн төлөөлөл МУБИС-ийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн “Багш, гадаад хэлний боловсрол” (Англи хэл, Герман хэл) хөтөлбөрийн сургалтын орчин нөхцөл болон нотлох баримттай танилцаж байна.