Орон нутагт их дээд сургуулиудын цогцолбор байгуулна.