Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн “Эрх зүй” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.

Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн “Эрх зүй” бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.