Системийн сэтгэлгээ ба боловсрол

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл, “Залуу судлаачдыг дэмжих сан” ТББ-ын хамтын ажиллагааны хүрээнд хамтарсан уулзалт, сургалтыг яг одоо зохион байгуулж байна. Залуу судлаачдыг дэмжих сангийн "Монгол Улсын боловсролын нэгдсэн тогтолцооны суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх нь" судалгааны ажилд Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл хамтран ажилласан бөгөөд энэ удаад "Системийн сэтгэлгээ ба боловсрол" сургалтад Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлийн мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.