Сэтгүүлийн ерөнхий мэдээлэл

Сэтгүүлийн ерөнхий мэдээлэл

 • Монгол, англи хэл дээрх судалгааны өгүүлэлтэй
 • Шаардлага хангасан өгүүллийг тухай бүрд нь онлайнд байршуулна.

Бүтээлд тавигдах шаардлага

 • Өмнө нь хэвлэгдэж байгаагүй бүтээл ирүүлэх;
 • “Боловсролын магадлан итгэмжлэл” сэтгүүлд ирүүлсэн өгүүллийг өөр бусад сэтгүүлд өгөөгүй байх;
 • Өгүүллийг АРА 7 загварын дагуу бичих;

Өгүүллийн бүтэц

 1. 1. Танилцуулга нүүр. Бүтээлийн эхний нүүрэнд бүх зохиогч овог, нэрээ ажлын газрын хамт бичнэ. Холбоо барих нэг зохиогчийн цахим хаягийг бичнэ.
 2. 2. Хураангуй нь 200-аас ихгүй үгтэй байна.
 3. 3. Түлхүүр үгс 5-6 байна.
 4. 4. Үндсэн хэсэг:
 5. Удиртгал
 6. Судлагдсан байдлын тойм
 7. Арга зүй
 8. Үр  дүн
 9. Хэлэлцүүлэг, дүгнэлт
 10. 5. Талархал
 11. 6. Санхүүжилтийн талаарх мэдээлэл: Судалгааг хийхэд санхүүжилт олгосон байгууллагын хамт тэтгэлгийн дугаарыг бичнэ.
 12. 7. Ном зүй
 13. 8. Хавсралт
 14. 9. Хүснэгт
 15. 10. Зураг
 16. 11. Зохиогчийн танилцуулга. Зохиогч бүрийн товч танилцуулгыг 200 үгэнд багтаан бичнэ.

Өгүүлэл нь номзүй, хүснэгт, зургийн хамт 6000-8000 үгтэй байна.

Дээрх шаардлагыг хангасан өгүүллээ Боловсролын магадлан итгэмжлэл сэтгүүлийн journal@mncea.edu.mn хаягаар илгээнэ.