Тайванийн Дээд Боловсролын Үнэлгээ Магадлан Итгэмжлэлийн Зөвлөлтэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулна.

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл нь Тайванийн Дээд Боловсролын Үнэлгээ Магадлан Итгэмжлэлийн Зөвлөлтэй хамтын ажиллагааны гэрээг 2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр шинэчлэн байгуулна. Хоёр байгууллага 2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр 3 жилийн хугацаатай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж байсан бөгөөд гэрээг шинэчлэн байгуулснаар хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн тэлж, харилцан туршлага солилцох боломж бүрдэнэ.