ХААИС-ийн ЭЗБС-ийн “Менежмент” бакалаврын сургалтын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж эхэллээ.

ХААИС-ийн ЭЗБС-ийн “Менежмент” бакалаврын сургалтын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж эхэллээ.