Хянан магадлагаа

“Боловсролын магадлан итгэмжлэл” сэтгүүлд ирүүлсэн бүх бүтээлд хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийнэ. Хянан магадалгааг нэрээ нууцалсан хоёроос багагүй судлаач гүйцэтгэх ба дараах дүгнэлтийг санал болгоно. Үүнд:

  1. Засваргүй тэнцсэн
  2. Бага зэргийн засвартай тэнцсэн
  3. Их засвар хийх
  4. Их засвар хийн дахин ирүүлэх
  5. Тэнцээгүй