ЧАНАРЫН ДОТООД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ